آنودایز و آنودایزینگ

خدمات آنادایز و آندایزینگ (آبکاری)

عمل آنادایز / آبکاری باعث جلوگیری از اکسیده شدن و شوره زدن می شوند که در صنایع مختلف عوامل مهم و گاه حیاطی به حساب می آیند .

آنودایز آلومینیوم سیمرغ (7)

نمونه کارهای آنادایز شده توسط آلومینیوم سیمرغ

آنودایز آلومینیوم سیمرغ (2)
آنودایز آلومینیوم سیمرغ (3)
آنودایز آلومینیوم سیمرغ (1)
آنودایز آلومینیوم سیمرغ (4)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (11)