هیت سینک و وال واشر

هیتسینک و والواشرهای آلومینیوم سیمرغ

تولید انواع پروفیل های آلومینیوم و هیتسینک در تمامی مقاطع
تولید پروفیل آلومینیوم در انواع طرح ها و همچنین هیت سینک در اشکال مختلف با تکیه بر سال ها تجربه و بهرهگیری از بهترین مکانیزم ها در این مجموعه انجام می پذیرد با توجه به ظرافت موجود در کار تولید پروفیل از جایگذاری قالب در دستگاه تا اخرین قسمت تولید ،ما نظارت خود را بر تولید پروفیل آلومینیوم قدم به قدم خواهیم داشت همچنین مجموعه در ساخت انواع هیت سینک و وال واشر در طرح ها و ابعاد مختلف دارای سالها تجربه است.

برای خرید والواشر کلیک کنید

هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (10)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (7)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (2)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (5)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (4)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (3)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (8)
هیت سینک آلومینیوم سیمرغ (9)

هیتسینک و والواشر آلومینیوم سیمرغ

تولید انواع پروفیل های آلومینیومی و والواشر و هیتسینک در تمامی مقاطع
تولید پروفیل آلومینیوم در انواع طرح ها و همچنین هیت سینک در اشکال مختلف با تکیه بر سال ها تجربه و بهرهگیری از بهترین مکانیزم ها در این مجموعه انجام می پذیرد.

با توجه به ظرافت موجود در کار تولید پروفیل از جایگذاری قالب در دستگاه تا اخرین قسمت تولید ،ما نظارت خود را بر تولید پروفیل آلومینیوم قدم به قدم خواهیم داشت.

همچنین مجموعه در ساخت انواع هیت سینک و وال واشر در طرح ها و ابعاد مختلف دارای سالها تجربه است.

 

برای خرید والواشر کلیک کنید