طراحی و ساخت انواع قالبهای اکستروژن در تمامی مقاطع و سایزها

طراحی و ساخت انواع قالب اکسترود و قالب دایکاست

قالب اکستروژن(2)
قالب اکستروژن
قالب اکستروژن(3)
قالب اکستروژن(1)