پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم سیمرغ

تولید انواع پروفیل های آلومینیوم در تمامی مقاطع
تولید پروفیل آلومینیوم در انواع طرح ها و همچنین هیت سینک در اشکال مختلف با تکیه بر سال ها تجربه و بهرهگیری از بهترین مکانیزم ها در این مجموعه انجام می پذیرد با توجه به ظرافت موجود در کار تولید پروفیل از جایگذاری قالب در دستگاه تا اخرین قسمت تولید ،ما نظارت خود را بر تولید پروفیل آلومینیوم قدم به قدم خواهیم داشت همچنین مجموعه در ساخت انواع هیت سینک در طرح ها و ابعاد مختلف دارای سالها تجربه است.

پروفیل آلومینیوم سیمرغ (18)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (16)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (15)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (14)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (12)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (11)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (10)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (9)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (8)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (4)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (3)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (2)
پروفیل آلومینیوم سیمرغ (1)

پروفیل آلومینیوم سیمرغ

تولید انواع پروفیل های آلومینیوم در تمامی مقاطع
تولید پروفیل آلومینیوم در انواع طرح ها و همچنین هیت سینک در اشکال مختلف

با تکیه بر سال ها تجربه و بهرهگیری از بهترین مکانیزم ها در این مجموعه انجام می پذیرد با توجه به ظرافت موجود در کار تولید پروفیل از جایگذاری قالب در دستگاه تا اخرین قسمت تولید

،ما نظارت خود را بر تولید پروفیل آلومینیوم قدم به قدم خواهیم داشت همچنین مجموعه در ساخت انواع هیت سینک در طرح ها و ابعاد مختلف دارای سالها تجربه است.